koalicija značenje

koalicija (lat. preko engl. i franc.). 1. Polit. ili voj. savez više država koje djeluju protiv jedne ili više drugih država (protunapoleonska k., Antanta, antihitlerovska k.); koalicijski ratovi, oružani sukobi više udruženih država protiv hegemonije jedne države, npr. Peloponeški rat (← 5. st.), križarski ratovi (11–13. st.). U užem smislu, naziv za ratove eur. država protiv revolucionarne Francuske i Napoleona I (1792–1815). 2. Udruživanje polit. stranaka radi ostvarivanja nekoga programa (k. građanskih stranaka); koalicijski kabinet, vlada koja je sastavljena od više stranaka.