ključ značenje

ključ, glazb znak na početku crtovlja kojim se određuje visina tonova zabilježenih na tom crtovlju; npr., nota na prvoj crti u basovu ključu označuje ton G, a u violinskome ton e. Danas su u uporabi violinski ili G-ključ, basov ili F-ključ te C-ključ na trećoj crti (altov k.) i na četvrtoj crti (tenorov k.).