Hrvatski leksikon - logo Hrvatski leksikon

kauterizacija

kauterizacija (grč.), spaljivanje tkiva (npr. bradavica) užarenim metalom ili kaustičnim sredstvima.