Kafi značenje

Kafi, Hasan Pruščak (1547–1616), bos. pisac, kadija i kaligraf. Pisao djela iz filologije, prava, logike, stilistike i politike, uglavnom na arap. jeziku. Proslavio se djelom Uređenje svijeta, koje je prevedeno na eur. jezike.