junktura značenje

junktura (lat.), lingvistički pertinentna granica (spoj) između dvaju jezičnih segmenata (slogova, morfema, sintagmi, fraza) kojoj je vrijednost demarkativna, delimitativna; znak za junkturu je œ.