Hrvatski leksikon - logo Hrvatski leksikon

jantarna kiselina

jantarna kiselina, dvobazična org. kiselina HOOC · (CH2)2 · COOH, dolazi u jantaru i u mnogim biljkama; soli: sukcinati.

Reference