imidi značenje

imidi, org. spojevi koji se odvode od amonijaka zamjenom 2 atoma vodika kiselinskim radikalima, npr. ftalimid C6H4(CO)2NH.