holizam značenje

holizam (grč.). 1. biol teorija prema kojoj organizam kao cjelina usmjeruje fiz.-kem. procese u živom biću. 2. psih načelo prema kojemu se pojedinosti psih. života uvijek moraju promatrati u sklopu psih. cjeline (strukture).