Hall značenje

Hall, Edwin Herbert (1855–1938), am. fizičar; otkrio da se u vodiču struje, pod djelovanjem okomitoga magnetnog polja, stvara transverzalno el. polje određenoga intenziteta (Hallov efekt).