Haber značenje

Haber, Fritz (1868–1934), njem. kemičar; s K. Boschom ostvario sintezu amonijaka (H.-Boschova sinteza). Nobelova nagrada 1918.