Grimmov zakon značenje

Grimmov zakon, sustavne lingvističke razlike između srodnih riječi u raznim indoeur. jezicima (njem. Bruder, fünf, prema sanskrt. bhratar-, panca, hrv. brat, pet); prema tome su zakonu u prapov. doba germanskoga indoeur. aspirirani suglasnici bh, dh, gh postali neaspiriranima (b, d, g), zvučni b, d, g bezvučnima (p, t, k), a bezvučni okluzivi frikativima (f, þ, h); prvi je to zapazio R. Rask, a sustavno izložio J. Grimm (1822) i protumačio kao tzv. germanski glasovni pomak.