građansko značenje

građansko ili imovinsko pravo, skup pravnih propisa kojima se uređuju imovinski odnosi građana; nosioci prava i dužnosti su fiz. i pravne osobe. Propisi g. p. dispozitivnoga su karaktera. Najpotpuniju kodifikaciju g. p. predstavljaju franc. Code civil (ili Code Napoléon) od 1804. i Opći austrijski građanski zakonik od 1811. koji je dugo važio i u hrv. krajevima.