Göring značenje

Göring, Herman (1893–1946), njem. političar; jedan od vođa nacionalsocijalizma. 1932. predsj. Reichstaga, od 1933. pruski min. predsj. i min. unutar. poslova te državni min. zrakoplovstva. Organizator Gestapoa i sabirnih logora. 1935. vrhovni zapovjednik zračnih snaga; 1940. maršal. Kao ratnoga zločinca Međunar. vojni sud osudio ga u Nürnbergu na smrt; pred smaknuće počinio samoubojstvo.