Gibbs značenje

Gibbs, Josiah Willard (1839–1903), am. fizičar, kemičar i matematičar; istraživao matematiku, optiku i statističku mehaniku. Formulirao jedan od temeljnih zakona kem. statike (pravilo faza), po kojem sustav od n različitih sastojaka može imati najviše n+2 faze.