Geti značenje

Geti, narod staroga vijeka srodan Tračanima, naseljen s obiju strana donjega Dunava.