galikanizam značenje

galikanizam (lat. gallicanus: galski, francuski), crkv.-pravna doktrina u franc. kat. crkvi, koja pod različitim vidovima traje od 15. do 19. st. Poziva se na neke sloboštine franc. crkve, naučava koncilijanizam (da je koncil nad papom); razvio se os. za shizme 1408., za Luja XIV (dekret iz 1682., tzv. četiri galikanska članka) i za Revolucije. G. je osuđen na I. vatikanskom koncilu 1870.