galij značenje

galij (Ga, gallium), kem. element, at. br. 31, rel. at. masa 69,72, metal sličan aluminiju, vrlo niskoga tališta (o. 30 °C); upotrebljava se za punjenje termometara za visoke temperature. Neki su galijevi spojevi poluvodiči (GaAs, GaP, GaSb).