Franklin značenje

Franklin, Benjamin (1706–90), am. državnik, fizičar i filozof. član Kongresa 1775., jedan od autora Deklaracije o neovisnosti. Kao diplomatski predstavnik u Francuskoj (1776–85) stekao goleme zasluge za uspješan ishod am. rata za neovisnost. Izumitelj gromobrana, racionalist i neumoran borac za slobodu, F. je simbol svojega prosvjetiteljskog vijeka.