Frangeš-Mihanović značenje

Frangeš-Mihanović, Robert (1872–1940), hrv. kipar, realist; uz R. Valdeca začetnik modernoga hrv. kiparstva; radio spomenike (Kralj Tomislav, Zagreb), portrete (A. Mihanović; J. Runjanin), sitnu (medalje, plakete) i dekorativnu plastiku.