-foban značenje

-foban, pridjevski sufiks u složenicama: nesklon (npr. hidrofoban).