fluid značenje

fluid (lat.). 1. fiz (tekućina), tekuća, kapljevita ili plinovita tvar koja poprima oblik posude u kojoj se nalazi; kapljevine mogu imati slobodnu površinu a plinovi ispunjavaju sav prostor posude. 2. Nekoć oznaka za pretpostavljenu tekuću tvar koja može prenositi svojstva i utjecaje. 3. pren utjecaj, djelovanje koje se ne može pobliže odrediti a dolazi (»struji«) od nekoga čovjeka ili predmeta.