-filan značenje

-filan (grč.), pridjevski sufiks u složenicama: sklon, koji naginje čemu (npr. hidrofilan).