Fattori značenje

Fattori, Giovanni (1825–1908), tal. slikar; jedan od preteča tal. impresionizma.