Fahrenheitov stupanj značenje

Fahrenheitov stupanj (farenhajt) (znak °F), stara jedinica Fahrenheitove temperature (tF), jednaka Rankineovu stupnju, odn. 5/9 kelvina ili Celzijevih stupnjeva (1 °F = 1 °R = 5/9 K = 5/9 °C); upotrebljava se u angloam. govornom području kao degree (znak deg); → temperaturne ljestvice.