eruptivne značenje

eruptivne ili magmatske stijene, stijene nastale kristalizacijom ili skrućivanjem magme; sastoje se uglavnom od silikatnih minerala: glinenaca, piroksena i amfibola, kremena, biotita. Prema mjestu i načinu postanka dijele se na intruzivne ili dubinske i efuzivne ili površinske stijene, a prema sadržaju silicijeva dioksida na kisele (više od 62% SiO2), neutralne (50–62%) i bazične (manje od 50%). E. s. tvore o. 95% litosfere.