entalpija značenje

entalpija (grč.), termodinamička fizikalna veličina, zbroj unutarnje energije te umnoška tlaka i obujma nekoga tijela. SI jedinica e. je džul (J).