Hrvatski leksikon - logo Hrvatski leksikon

elokvencija

elokvencija (lat.), rječitost; umijeće prilagođivanja riječi predmetu o kojemu se raspravlja i učincima koji se žele postići; lijepo izlaganje i uvjeravanje riječima.

Reference