elektrogravimetrija značenje

elektrogravimetrija (grč.+lat.), elektroanalitička kem. tehnika kojom se mjeri masa taloga metala ili oksida metala izlučenoga na elektrodi kao produkt elektrokem. reakcije.