elektro- značenje

elektro- (grč. elektron: jantar), predmetak u složenicama: koji se odnosi na el. pojave, struju.