Hrvatski leksikon - logo Hrvatski leksikon

Eisner

Eisner, Bertold (1875–1956), hrv. pravni pisac ukr. podrijetla; radovi s područja rimskoga, obiteljskog i međunar. privatnog prava.

Reference