dužina. značenje

dužina. 1. mat dio pravca između dviju točaka; kod površine, naziv za veću dimenziju; kod tijela, naziv za najveću dimenziju. 2. fiz udaljenost između dviju točaka; posebni nazivi d. su širina, visina, dubina itd. SI jedinica je metar (m).