dušik značenje

dušik (N, nitrogenium), kem. element, at. br. 7, rel. at. masa 14,0067, maseni brojevi 14 i 15; plin bez boje i mirisa, gl. sastojak zraka (78 vol. %); u prirodi u obliku nitrata, nitrita, amonijaka; sastavni dio svih bjelančevina, pa stoga i svih biljnih i životinjskih organizama; elementarni d. proizvodi se frakcioniranom destilacijom tekućega zraka, a služi u proizvodnji amonijaka i kalcijeva cijanamida. Najvažniji spojevi: → nitratna kiselina → amonijak (dušikov oksidul N2O, dušikov oksid NO, dušikov dioksid NO2, dušikov trioksid N2O3, dušikov tetroksid N2O4; svi su plinovi)., dušikovi oksidi