Delbrück značenje

Delbrück, Berthold (1842–1922), njem. sanskrtolog; bavio se poredbeno-pov. istraživanjem sintakse indoeur., posebno germ. jezikâ. Poredbena sintaksa indoeuropskih jezika; Temeljna pitanja jezikoslovstva.