ciklo- značenje

ciklo- ili kiklo- (grč.), predmetak u složenicama: krugo-, kružno-, u krugu, oko.