ciklički spojevi značenje

ciklički spojevi, org. kem. spojevi kod kojih se jezgra sastoji od atoma vezanih u prsten; dijele se na karbocikličke, kod kojih su u prstenu samo atomi ugljika (npr. benzen), i na heterocikličke, koji u prstenu imaju i dr. elemente (dušik, kisik, sumpor; npr. piridin).