Chongqing značenje

Chongqing (pinyin) → Ch’ungch’ing