Cannabich značenje

Cannabich, Christian (1731–98), njem. skladatelj; pripadnik Mannheimske škole, pridonio izgrađivanju ranoklas. orkestralnoga stila (o. 100 simfonija; o. 40 baleta).