Buridan značenje

Buridan, Jean (o. 1300 – nakon 1358), franc. skolastički filozof i fizičar; nominalist. Njegova teza da se ne da odrediti je li moguća voljna odluka u slučaju jednako jakih motiva dala je povoda parafrazi poznatoj pod imenom »Buridanov magarac«, u kojoj se magarac, i gladan i žedan, ne može odlučiti između kupa sijena i čabra s vodom pa zato ugiba.