Bravais značenje

Bravais, Auguste (1811–63), franc. fizičar i mineralog; postavio teoriju o pravilnom prostornom razmještaju čestica kristala koje tvore kristalnu rešetku.