Boisguillebert značenje

Boisguillebert, Pierre (1646–1714), franc. ekonomist; preteča fiziokrata. Napadao ekon. i poreznu politiku za vrijeme Luja XIV; zauzimao se za reformu u korist poljodjelstva.