biografski leksikon značenje

biografski leksikon ili rječnik, knjiga (ili niz knjigâ) koja u jednom ili u više svezaka donosi životopise ličnosti, najčešće s bibliografskim podacima (→ biobibliografija); može biti opći internacionalni, opći nacionalni, stručni i sl.