biheviorizam značenje

biheviorizam (am. engl. behaviorism). 1. psih škola koja (potpuno odbacujući samoopažanje) psihologiju temelji gotovo isključivo na opažanju i mjerenju objektivnog ponašanja (behavior) živih bića u različitim uvjetima okoliša; začetnik J. B. Watson. 2. lingv am. učenje o jeziku koje jezične pojave proučava i tumači analizirajući jedino ponašanja koja se mogu izravno promatrati; jezik se shvaća kao jedan od oblika ljudskog ponašanja.