Beuys značenje

Beuys, Joseph (1921–86), njem. lik. umjetnik, gl. predstavnik eur. avangarde 1970-ih i 1980-ih god.; svojim nekonvencionalnim izložbama, happeninzima i teoretskim stavovima isticao oslobađanje kreativnosti u svakom ljudskom činu; utjecao na umj. kretanja u Europi i os. u SAD.