banica značenje

banica, nar. naziv za austr. novac (10 krajcara, odn. 20 filira); 1/100 kune u NDH.