bakar značenje

bakar (Cu, cuprum), kem. element, at. br. 29, at. tež. 63,54, izotopi 63 i 65; crveni metal, talište 1084 °C, na vlažnom zraku potamni od oksida; odličan vodič topline i elektriciteta; u prirodi pretežno u obliku sulfidnih, oksidnih i karbonatnih ruda. Sulfidna ruda (halkopirit, kovelit i dr.) prži se u pećima, zatim žari pomiješana sa SiO2, CaO i koksom; iz izdvojenog bakrenca dobiva se u konverterima sirovi b. koji se čisti elektrolizom. B. služi u elektrotehnici, za izradbu kotlova, cijevi za grijanje; sastavni je dio tvrdih legura (bronca, mjed, alpaka, konstantan). U spojevima je b. jedno- i dvovalentan; bakrov (II) karbonat CuCO3 stvara se djelovanjem atmosferilija na bakrenim predmetima kao zelena patina; bakrov (II) sulfat CuSO4 · 5H2O (modra galica) služi kao sredstvo za uništavanje biljnih parazita.