Bach značenje

Bach, Johann Sebastian (1685–1750), njem. skladatelj; potomak obitelji sa stoljetnom glazbeničkom tradicijom. Doveo do zaključnog vrhunca razdoblje glazb. baroka usavršivši i produbivši sva tadanja sredstva izraza (kontrapunktske tehnike, harmonija, instrumentacija) i oblike (koncert, suita, sonata, fuga, kantata i dr.) i sjedinivši u sveobuhvatnu cjelinu raznorodne njem., franc. i tal. stilske elemente. Opus, sačuvan samo djelomice, obuhvaća: 6 Brandenburških koncerata; desetak glasovirskih i violinskih koncerata; komorne sonate i suite; više zbirki glasovirskih preludija i fuga (Das Wohltemperiertes Klavier); suite; partite; orguljska djela; više od 200 kantata; muke po Ivanu i Mateju; mise; zborne koralne obradbe i fuge.