Bach značenje

Bach, Johann Christian (1735–82), njem. skladatelj i čembalist, sin Johanna Sebastiana; autor svojedobno popularnih tal. opera; djelovao na razvoj ranoklas. instrumentalne glazbe (više od 60 simfonija; koncerti; komorna i glasovirska djela).