audi-, audio- značenje

audi-, audio- (lat.), predmetak u složenicama: sluho-, slušni, čujni.