Hrvatski leksikon - logo Hrvatski leksikon

arabica

arabica, arap. pismo; arap. pismo prilagođeno nekom nearapskom, npr. hrv. jeziku.