apstraktna umjetnost značenje

apstraktna umjetnost, naziv za one smjerove u lik. umjetnosti 20. st. koji odbacuju vizualnu realnost naravnih predmeta te s pomoću linija, ploha, volumena i boja nastoje stvoriti kompozicije čistih lik. harmonija (V. Kandinski, P. Mondrian, Wols, J. Pollock).